           
2559 118.26 221.90 -103.64 -46.71 4.19 2.50 1.69 67.67 122.45 224.40 -101.95 -45.43
2560 122.52 173.06 -50.54 -29.20 3.85 6.95 -3.10 -44.62 126.36 180.00 -53.64 -29.80
2561 253.04 188.64 64.40 34.14 7.05 3.86 3.19 82.63 260.09 192.50 67.59 35.11
2562 84.74 200.42 -115.68 -57.72 1.03 5.20 -4.17 -80.23 85.77 205.62 -119.85 -58.29
 578.56 784.01 -205.45 -26.21 16.11 18.50 -2.39 -12.92 594.67 802.52 -207.84 -25.90
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมและรายได้เบ็ดเตล็ด = ่าขายของกลาง+ค่าขายของเบ็ดเตล็ด+ค่าธรรมเนียมศุลกากร+ค่าปรับ+รายได้เบ็ดเตล็ด

 2
2559-2562
หน่วย: ล้านบาท

(1)
 (2)
(1)+(2)