รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง


สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 95 เข้าชมวันนี้
  • 201 เข้าชมเดือนนี้
  • 45,152 เข้าชมทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรนครพนม ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
หมายเลขโทรศัพท์ 042-532-678,
042-530-933
โทรสาร 042-530-933

ข่าวสารด่านศุลกากรนครพนม


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 นายกิตติพงศ์ สัจจะธีระกุล หน.ฝบศ.๒ เข้าร่วมให้การต้อนรับ นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 30 กันยายน 25664
2 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายผู้ว่าฯ CEO29 กันยายน 25661
3 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด่านฯ นครพนม ร่วมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๖28 กันยายน 25668
4 นายอังกูร อังคะเจริญ ผอ.สคศ. และนายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. เข้าร่วมประชุมคกก.ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.จ.นพ.) และการประชุมคกก.รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครพนม26 กันยายน 25667
5 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖25 กันยายน 25669
6 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม พร้อมด้วย นายปรีชา ดิษย์เมธาโรจน์ ผอ.สบศ. และนายอังกูร อังคะเจริญ ผอ.สคศ. เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ 'นครพนมยามเย็น25 กันยายน 25669
7 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม เข้าร่วมพิธีแขวน "ระฆังบำบัดทุกข์" เพื่อเพิ่มช่องทางในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน25 กันยายน 25666
8 นายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๖24 กันยายน 25667
9 นายอังกูร อังคะเจริญ ผอ.สคศ. ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา มูลสิน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี22 กันยายน 256614
10 ด่านศุลกากรนครพนม เข้าร่วมกิจกรรมตามมาตรการภารกิจของกรมศุลกากร เพื่อกระตุ้นการค้าและเศรษฐกิจในพื้นที่ และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ การพิจารณา คบจ. ดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖22 กันยายน 25668
11 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม เป็นประธาน ในการประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้า - ส่งออก ประจำพื้นที่ด่านศุลกากรนครพนม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖20 กันยายน 256616
12 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม พร้อมด้วยผู้บริหารด่านฯ นครพนม ร่วมให้การต้อนรับสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย นำโดย นายสุริยนต์ ตู้จินดา ประธานคณะอนุกรรมการด้านการค้าชายแดน ภายใต้สายงานอาเซียนและโลจิสติกส์ และคณะฯ19 กันยายน 256613
13 ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง สรุปผลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 18 กันยายน 256622
14 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. เข้าร่วมการสัมมนาโครงการศึกษาการจัดทำ Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคม ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ18 กันยายน 256612
15 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. และนางสาวจันทร์สุดา ชุมสาชัย นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยสนามบิน ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖18 กันยายน 256612
16 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕ จังหวัดราชบุรี และโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี15 กันยายน 256612
17 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม เข้ารับรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕15 กันยายน 25667
18 นายอนุพงษ์ ประดิษฐพงษ์ นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ร่วมต้อนรับ นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา และนายณรงค์ฤทธิ์ ศุขปราการ ผู้อำนวยการส่วนด่านตรวจสัตว์ป่า พร้อมคณะฯ15 กันยายน 256617
19 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. เข้าประชุมร่วมกับ คกก.หอการค้าไทย เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกันในเรื่องการขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนครพนม14 กันยายน 25667
20 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) นครพนม เข้าร่วมกิจกรรมส่งมอบวัสดุประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ (โลโก้ผลิตภัณฑ์) ตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มศักยภาพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์จักสานเส้นกกบ้านเหล่า12 กันยายน 256611
21 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม เป็นประธาน ในพิธีทำลายของกลางในความผิดตามกฎหมายศุลกากรที่คดีสิ้นสุดแล้ว ณ อาคารคลังสินค้าด่านศุลกากรนครพนม 12 กันยายน 256615
22 นายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. เข้าร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน ปี ๒๕๖๘)8 กันยายน 256610
23 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. เข้าร่วมหารือและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน ณ จุดผ่อนปรนการค้าอำเภอธาตุพนม6 กันยายน 256613
24 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม พร้อมด้วยผู้บริหารด่านฯ นครพนม เดินทางไปเชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างด่านศุลกากรนครพนม และพาสีประจำแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)29 สิงหาคม 256623
25 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖28 สิงหาคม 256618
26 นายอังกูร อังคะเจริญ ผอ.สคศ. และ นายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. เข้าร่วมประชุมคกก.ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และคกก.รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จ.นครพนม ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖28 สิงหาคม 256613
27 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม พร้อมด้วยผู้บริหารด่านฯ นครพนม ร่วมให้การต้อนรับ นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารฯ และผู้ศึกษาดูงาน จากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล23 สิงหาคม 25668
28 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร22 สิงหาคม 256628
29 นางสาวสุวรรณา กูลมนุญ หน.ฝบศ.๑ นายกิตติพงศ์ สัจจะธีระกุล หน.ฝบศ.๒ นางวัลภา นิศยันต์ หน.ฝบท. และเจ้าหน้าที่ด่านฯ นครพนม เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา19 สิงหาคม 256610
30 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. และนายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. ให้การต้อนรับ นายวันชัย วราวิทย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้บริหารจากกระทรวงพาณิชย์ และพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ19 สิงหาคม 256610
31 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) นครพนม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖17 สิงหาคม 256616
32 นายอังกูร อังคะเจริญ ผอ.สคศ. และนายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. ให้การต้อนรับคณะจากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม และการค้าจาก สปป.ลาว 16 สิงหาคม 256611
33 นายอังกูร อังคะเจริญ ผอ.สคศ. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 15 สิงหาคม 256615
34 นางสาวสุวรรณา กูลมนุญ หน.ฝบศ.๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖12 สิงหาคม 256610
35 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดน สะพานมิตรภาพ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ 11 สิงหาคม 256624
36 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖10 สิงหาคม 256611
37 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรนครพนม4 สิงหาคม 256619
38 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒3 สิงหาคม 256623
39 ด่านศุลกากรนครพนม จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา และสิ่งของจำเป็น ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นพุทธบูชา จำนวน ๙ วัด เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖2 สิงหาคม 256623
40 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. เข้าร่วมกิจกรรมปั่นท่องเที่ยว เพื่อสุขภาพสองฝั่งโขง (นครพนม - คำม่วน)29 กรกฎาคม 256618
41 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ28 กรกฎาคม 256613
42 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พร้อมด้วยพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖28 กรกฎาคม 256617
43 ด่านศุลกากรนครพนม จัดพิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖27 กรกฎาคม 256613
44 ด่านศุลกากรนครพนม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณด่านศุลกากรนครพนม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖27 กรกฎาคม 256612
45 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมปั่นท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพสองฝั่งโขง (นครพนม - คำม่วน)26 กรกฎาคม 256613
46 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม เข้าร่วมประชุมคณะกรมการ จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖25 กรกฎาคม 256617
47 นายอังกูร อังคะเจริญ ผอ.สคศ. และนายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดนครพนม (ศอ.ปส.จ.นพ.) 25 กรกฎาคม 256615
48 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. เข้าร่วมงานอภิปราย ในหัวข้อแนวทางเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าวัตถุเสพติด ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ20 กรกฎาคม 256615
49 ด่านศุลกากรนครพนม ร่วมให้การต้อนรับ นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมด้วย ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาฯ คกก. อาหารและยา และคณะ19 กรกฎาคม 256616
50 นายปรีชา ดิษย์เมธาโรจน์ ผอ.สบศ. และนายอังกูร อังคะเจริญ ผอ.สคศ. เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ "นครพนมยามเย็น"19 กรกฎาคม 256616
51 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ ร่วมงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมทำบุญโรงทาน13 กรกฎาคม 256615
52 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. เข้าร่วมรัฐพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖11 กรกฎาคม 256619
53 กิจกรรม "ปั่นจักรยานชายโขง จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖"9 กรกฎาคม 256629
54 ด่านศุลกากรนครพนม ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการบริหาร สำหรับผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง8 กรกฎาคม 256620
55 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. เข้าร่วมประชุมหน่วยบำรุงรักษาด่านและสะพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗5 กรกฎาคม 256612
56 นายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม4 กรกฎาคม 256620
57 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม พร้อมด้วยผู้บริหารด่านฯ นครพนม ร่วมให้การต้อนรับ พลตรี นรธิป โพยนอก ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี และคณะฯ29 มิถุนายน 256629
58 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม เข้าร่วมประชุมแถลงแผนยุทธการ และพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างการลักลอบการทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน28 มิถุนายน 256627
59 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้า - ส่งออก ประจำพื้นที่ด่านศุลกากรนครพนม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖27 มิถุนายน 256620
60 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. และนางวัลภา นิศยันต์ หน.ฝบท. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ด่านฯ นครพนม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก26 มิถุนายน 256626
61 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร พร้อมกับบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน 25 มิถุนายน 256616
62 ด่านศุลกากรนครพนม เข้าร่วมกิจกรรมตามมาตรการภารกิจของกรมศุลกากร เพื่อกระตุ้นการค้าและเศรษฐกิจในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖22 มิถุนายน 256619
63 นายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. สนธิกำลังบูรณาการร่วมกับ จนท.ด่านกักกันสัตว์ ด่านตรวจสัตว์ป่า Cites และด่านตรวจสัตว์น้ำนครพนม เข้าตรวจสอบห้องเย็น A P Foods Center และห้องเย็น S P Foods.22 มิถุนายน 256616
64 นายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. เข้าร่วมพิธีมอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ในโครงการ " One Man and The River หนึ่งคนว่าย หลายคนให้ " ให้แก่โรงพยาบาลแขวงคำม่วน เมืองท่าแขก สปป.ลาว19 มิถุนายน 256629
65 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยสนามบิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖16 มิถุนายน 256618
66 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม ,ผอ.สคศ. และ หน.ฝคต. เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) นครพนม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ 15 มิถุนายน 256616
67 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม พร้อมด้วย นายอังกูร อังคะเจริญ ผอ.สคศ. และนายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 15 มิถุนายน 256628
68 บริษัท เอสเอซีแอล จำกัด ได้เข้าพบ นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม ,ผอ.สคศ และ ผอ.สคศ เพื่อหารือเกี่ยวกับศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม14 มิถุนายน 256615
69 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม และ ผอ.สคศ. เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับแขวงทางหลวงชนบท13 มิถุนายน 256621
70 นายอังกูร อังคะเจริญ ผอ.สคศ. ให้สัมภาษณ์ในหัวข้อ "การค้าระหว่างประเทศในเส้นทาง R12 เชื่อมโยงประเทศไทย สปป.ลาว เวียดนาม และจีน"9 มิถุนายน 256619
71 นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ รองอธิบดี รษก. ในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ณ จุดผ่านแดนถาวรท่าเทียบเรือเทศบาล จังหวัดนครพนม9 มิถุนายน 256614
72 นายอังกูร อังคะเจริญ ผอ.สคศ. เข้าร่วมประชุม คกก. ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖8 มิถุนายน 256618
73 นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ รองอธิบดี รษก.ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดผ่อนปรนการค้า อ.ท่าอุเทน และ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม8 มิถุนายน 256617
74 นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ รองอธิบดี รษก.ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรนครพนม 7 มิถุนายน 256629
75 นายอังกูร อังคะเจริญ ผอ.สคศ. ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย4 มิถุนายน 256617
76 นายบรรเจิด ตันตะละ ผอ.สบศ. เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ ทำวัตรเย็น รับฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๖ 3 มิถุนายน 256614
77 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม พร้อมด้วยผู้บริหารด่านฯ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖3 มิถุนายน 256616
78 กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖2 มิถุนายน 256618
79 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม พร้อมด้วยผู้บริหารด่านฯ และเจ้าหน้าที่ด่านฯนครพนม ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖1 มิถุนายน 256632
80 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม เข้าร่วมงานแถลงข่าวและพิธียกเสาเอกโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม 31 พฤษภาคม 256620
81 ด่านศุลกากรนครพนม ให้การต้อนรับ นายนันฑิวัฒน์ สามารถ เลขานุการคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต พร้อมคณะฯ31 พฤษภาคม 256621
82 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม เป็นประธาน ในพิธีทำลายของกลาง ในความผิดตามกฎหมายศุลกากรที่คดีสิ้นสุดแล้ว30 พฤษภาคม 256624
83 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖29 พฤษภาคม 256623
84 นายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดนครพนม29 พฤษภาคม 256614
85 นายบรรเจิด ตันตะละ ผอ.สบศ. เข้าร่วมพิธีเปิดงานวิจิตร ๕ ภาค@นครพนม "วิจิตร นครพนม นครแห่งความสุขริมฝั่งโขง" 27 พฤษภาคม 256616
86 **ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่**25 พฤษภาคม 256614
87 นายบรรเจิด ตันตะละ ผอ.สบศ. และนายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย - ลาว (จังหวัดนครพนม - แขวงบอลิคำไซ) ครั้งที่ ๘24 พฤษภาคม 256618
88 กิจกรรมสภากาแฟ "นครพนมยามเย็น" ประจำเดือน พ.ค. ๒๕๖๖24 พฤษภาคม 256625
89 นายบรรเจิด ตันตะละ ผอ.สบศ. เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครพนม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๕)23 พฤษภาคม 256624
90 ด่านศุลกากรนครพนม ให้การต้อนรับ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และนางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ พร้อมคณะฯ22 พฤษภาคม 256629
91 นายบรรเจิด ตันตะละ ผอ.สบศ. , นายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. และเจ้าหน้าที่ด่านฯ นครพนม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖20 พฤษภาคม 256635
92 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม พร้อมด้วยผู้บริหารด่านฯ เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการคมนาคมวุฒิสภา ในโอกาสมาศึกษาดูงานและติดตามการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์19 พฤษภาคม 256626
93 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อย ตามชายแดนไทย - ลาว (จังหวัดนครพนม - แขวงคำม่วน) ครั้งที่ ๑๓ 18 พฤษภาคม 256628
94 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม และ ผอ.สบศ. เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน วิจิตร ๕ ภาค @นครพนม ภายใต้ Concept "วิจิตรนครพนม นครแห่งความสุขริมฝั่งโขง"11 พฤษภาคม 256618
95 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม พร้อมด้วย ผอ.สบศ. และ หน.ฝปป. ร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big Day) 9 พฤษภาคม 256614
96 นายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. และเจ้าหน้าที่ด่านฯ นครพนม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระ ครบรอบ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์6 พฤษภาคม 256618
97 นายอังกูร อังคะเจริญ ผอ.สคศ. และนายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและแก้ไขปัญหาจุดผ่อนปรนการค้าไทย-ลาว อำเภอธาตุพนม3 พฤษภาคม 256625
98 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. เข้าร่วมประชุมหารือด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน และการดำเนินแนวทางปฏิบัติของจุดผ่อนปรนการค้าไทย-ลาว (ท่าเทียบเรืออำเภอบ้านแพง)3 พฤษภาคม 256625
99 นายบรรเจิด ตันตะละ ผอ.สบศ. เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖1 พฤษภาคม 256623
100 ด่านศุลกากรนครพนม ให้การต้อนรับ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และ ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดนครพนม 1 พฤษภาคม 256638
ผลลัพท์ทั้งหมด 591 จำนวน 6 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครพนม - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรนครพนม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ