ด่านศุลกากรนครพนม
Nakhonphanom Customs House
 

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง


สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 29 เข้าชมวันนี้
  • 803 เข้าชมเดือนนี้
  • 31,480 เข้าชมทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรนครพนม ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
หมายเลขโทรศัพท์ 042-532-678,
042-530-933
โทรสาร 042-530-933

ข่าวสารด่านศุลกากรนครพนม


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 นายกิติภูมิ คีรีวรรณ ผอ.สคศ. ร่วมประชุมกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กอ.นชท.) ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๕23 พฤษภาคม 25650
2 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าอำเภอบ้านแพง-ด่านประเพณี23 พฤษภาคม 25653
3 ด่านศุลกากรนครพนม ให้การต้อนรับนายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ 22 พฤษภาคม 25650
4 นายกิติภูมิ คีรีวรรณ ผอ.สคศ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานการข่าวยาเสพติด (โต๊ะข่าวยาเสพติด) ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม20 พฤษภาคม 25650
5 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรนครพนม พร้อมด้วยคณะ จนท. ด่านฯ ร่วมกับ จนท.ที่ปฏิบัติงาน ณ ด่านพรมแดนนครพนม ร่วมทำบุญ ถวายเพลและสังฆทาน19 พฤษภาคม 25650
6 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรนครพนม และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าพบคุณพูเมือง แก้วจันทะลา หัวหน้าพาสีแขวงประจำแขวงคำม่วน เพื่อหารือแนวทางประสานความร่วมมือและการยกระดับการทำงานร่วมกันทั้ง ๒ ฝ่าย18 พฤษภาคม 25652
7 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรนครพนม เข้าพบ พ.ต.อ. ชูธเรศ ยิ่งยงดำรงสกุล รอง ผบ.ศูนย์เทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง ในโอกาสรักษาราชการแทนผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม17 พฤษภาคม 25659
8 นางสาววนัสนันท์ ฉัยยะธำรงค์ นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ เข้าร่วมแถลงข่าวการตรวจยึดยาเสพติดประเภท ๕ (กัญชา)11 พฤษภาคม 25658
9 นายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) นครพนม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕11 พฤษภาคม 25658
10 **ประกาศด่านศุลกากรนครพนม ที่ ๒/๒๕๖๕ เรื่อง การผ่อนผันการบังคับสัญญาประกันกรณีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้า-ออกชั่วคราว ทางด่านศุลกากรนครพนมในช่วงเหตุการ์ณการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)**9 พฤษภาคม 256532
11 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรนครพนม และผู้บริหารด่านฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลผลการจัดเก็บรายได้ศุลกากร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ณ ด่านศุลกากรนครพนม9 พฤษภาคม 256520
12 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรนครพนม และผู้บริหารด่านฯ ร่วมประชุมการหารือเพื่อเตรียมการสำหรับการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว9 พฤษภาคม 256520
13 ด่านศุลกากรนครพนม อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปยัง สปป. ลาว9 พฤษภาคม 256530
14 นายกิตติภูมิ คีรีวรรณ ผอ.สคศ. พร้อมด้วยนายบรรเจิด ตันตะละ ผอ.สบศ. ,หน.ฝปป. และ หน.ฝบศ.๒ เข้าร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารคลังสินค้า บจ. แซมสยาม ๙๙ 6 พฤษภาคม 256516
15 แนวทางการจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕4 พฤษภาคม 256518
16 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออกประจำพื้นที่ด่านศุลกากรนครพนม3 พฤษภาคม 256533
17 นายกิติภูมิ คีรีวรรณ ผอ.สคศ. ,หน.ฝคต. และ หน.ฝปป. ได้ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเดินทางเข้า-ออก ของบุคคล ผ่านช่องทางผ่านแดนทางบก ณ ด่านพรมแดนนครพนม สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน)30 เมษายน 256520
18 นายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครพนม 29 เมษายน 256520
19 **คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ๘๗๘/๒๕๖๕ เรื่อง การเดินทางเข้า-ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรนการค้า ตามแนวชายแดนจังหวัดนครพนม เป็นการชั่วคราว**28 เมษายน 256536
20 นายศรุต ดิสราคม หน.ฝคต. เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดนครพนม 28 เมษายน 256519
21 นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการผ่อนคลายมาตรการในการเดินทางเข้า-ออก ของบุคคลผ่านช่องทางผ่านแดนทางบก (เฉพาะ จุดผ่านแดนถาวร) 28 เมษายน 256519
22 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรนครพนม ผอ.สคศ หน.ฝบศ.๒ และ หน.ฝคต ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว (จังหวัดนครพนม-แขวงคำม่วน) ครั้งที่ ๑๒ 22 เมษายน 256522
23 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรนครพนม เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดจุดผ่านแดนถาวรท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองนครพนม ซึ่งจะเปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ นี้20 เมษายน 256511
24 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรนครพนม ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๙ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ณ สะพานมิตรภาพ ๓ (นครพน20 เมษายน 256511
25 นายบรรเจิด ตันตะละ ผอ.สบศ. เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๙ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม20 เมษายน 256511
26 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรนครพนม ให้การต้อนรับ พล.อ.ท มนัท ชวนะประยูร รองเสนาธิการทหารอากาศ ในโอกาสมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครพนม19 เมษายน 256525
27 ด่านศุลกากรนครพนม เข้าร่วมสรงน้ำพระ ขอพรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕12 เมษายน 256522
28 นายเอนก เพ็ญชรี หน.ฝบศ. ๑ เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน ตรวจตรา ควบคุมดูแล การดูดทรายในแม่น้ำโขงท้องที่จังหวัดนครพนม11 เมษายน 256515
29 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรนครพนม และนายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. ร่วมประชุมหารือ การเตรียมความพร้อมในการเปิดจุดผ่านแดนท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองนครพนม-ด่านเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน ณ สปป.ลาว11 เมษายน 256523
30 นายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. ได้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง ในกรณีเรื่องร้องเรียนการลักลอบดูดทรายในเขตเทศบาลท่าอุเทน จังหวัดนครพนม7 เมษายน 256521
31 นายศรุต ดิสราธิคม หน. ฝคต. เข้าร่วมงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ 6 เมษายน 256512
32 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรนครพนม เผยโควิดทำพิษ จีนเข้มงวดนำเข้า ยอดการค้าชายแดนลดเกินครึ่ง หนักสุดผลไม้ไทยขาดทุนยับ6 เมษายน 256537
33 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรนครพนม พร้อมด้วยนายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. เข้าร่วมการประชุมร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนม4 เมษายน 256517
34 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรนครพนม เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง4 เมษายน 256549
35 นายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. เข้าร่วมแถลงข่าวการตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาไอซ์)2 เมษายน 256513
36 นายบรรเจิด ตันตะละ ผอ.สบศ. เข้าร่วมประชุมเตรียมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.พาณิชย์) 1 เมษายน 256522
37 นายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. เข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศ และรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ1 เมษายน 256545
38 นายกิติภูมิ คีรีวรรณ ผอ.สคศ. และนายกิตติพงศ์ สัจจะธีระกุล หน.ฝบศ.๒ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๕31 มีนาคม 256516
39 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรนครพนม ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวฯ ในเรื่อง การขนส่งสินค้าทางบก รวมถึงปัญหาอุปสรรค และผลกระทบจากการเข้มงวดในการตรวจสินค้าเข้า-ออกบริเวณด่านชายแดนสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม30 มีนาคม 256524
40 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรนครพนม เป็นประธานการประชุม คกก.การตรวจสอบและพิจารณาเสนอการอนุมัติเป็นผู้ให้บริการเคาน์เตอร์ (Service Counter) เกี่ยวกับการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร29 มีนาคม 256516
41 นายบรรเจิด ตันตะละ ผอ.สบศ. เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 28 มีนาคม 256517
42 นายศรุต ดิสราธิคม หน. ฝคต. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕28 มีนาคม 256516
43 นายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จ.นครพนม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 28 มีนาคม 256514
44 นายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. เข้าร่วมแถลงข่าวการตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (กัญชา)23 มีนาคม 256518
45 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรนครพนม เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) นครพนม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕22 มีนาคม 256528
46 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรนครพนม พร้อมด้วยนายบรรเจิด ตันตะละ ผอ.สบศ. นายกิติภูมิ คีรีวรรณ ผอ.สคศ. นายศรุต ดิสราธิคม หน.ฝคต. และ นายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยบริเวณจุดผ่อนปรน (บ้านแพง-ท่าอุเทน)21 มีนาคม 256514
47 คําสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ๖๒๔/๒๕๖๕ เรื่อง การกักกันผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม - คําม่วน) ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 17 มีนาคม 256515
48 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรนครพนม ให้การต้อนรับนายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ พาณิชย์จังหวัดนครพนม และนายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น และคณะฯ 17 มีนาคม 256515
49 **ประชาสัมพันธ์สรุปผลการสัมมนาฯโครงการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนี่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ**16 มีนาคม 256514
50 **ประชาสัมพันธ์ช่องทางการค้นหาข้อมูลพิกัดอัตราศุลกากร**16 มีนาคม 256515
51 นายกิติภูมิ คีรีวรรณ ผอ.สคศ. และนายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. ร่วมลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายศุลกากร ตามเส้นทางริมแม่น้ำโขง จ.นครพนม (อ.ท่าอุเทน-อ.บ้านแพง)15 มีนาคม 256515
52 นายบรรเจิด ตันตะละ ผอ.สบศ. ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน(กรอ.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 15 มีนาคม 256513
53 ด่านศุลกากรนครพนม ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน จากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และนักวิชาการจากสำนักงานส่งเสริมการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา11 มีนาคม 256539
54 นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ รองอธิบดีกรมศุลกากร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลผลการจัดเก็บรายได้ศุลกากร ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรนครพนม 11 มีนาคม 256529
55 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 10 มีนาคม 256582
56 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรนครพนม ให้การต้อนรับนายไพจิต ศรีวรขาน ประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร และคณะฯ10 มีนาคม 256522
57 นายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. เข้าร่วมหารือการเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อย ตามชายแดนลาว-ไทย (แขวงคำม่วน-จังหวัดนครพนม)9 มีนาคม 256526
58 นายกิติภูมิ คีรีวรรณ ผอ.สคศ. เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด(คบจ.) นครพนม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕3 มีนาคม 256541
59 **ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม**2 มีนาคม 256585
60 นายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 24 กุมภาพันธ์ 256539
61 นายสานิตย์ อุ่นวงแหวน หน.ฝปป. และ จนท.เวรป้องกันและปราบปราม ออกสำรวจพื้นที่ ณ จุดผ่อนปรนฯ และสถานที่นำเข้านอกทางอนุมัติ24 กุมภาพันธ์ 256545
62 นายกิตติพงศ์ สัจจะธีระกุล หน.ฝบศ.๒ และนายเอนก เพ็ญชรี หน.ฝบศ.๑ เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการพิจารณาปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร 23 กุมภาพันธ์ 256534
63 นายกิติภูมิ คีรีวรรณ ผอ.สคศ. เข้าร่วมประชุมบูรณาการและขับเคลื่อนการบริหารการจัดการชายแดนภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙18 กุมภาพันธ์ 256581
64 นายกิตติพงศ์ สัจจะธีระกุล หน.ฝบศ.๒ เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนครพนม15 กุมภาพันธ์ 256544
65 **ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง การสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟ ให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ** 14 กุมภาพันธ์ 256567
66 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรนครพนม พร้อมผู้บริหารด่านฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร และกำกับดูแลผลการจัดเก็บรายได้ศุลกากร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕11 กุมภาพันธ์ 256541
67 นายกิติภูมิ คีรีวรรณ ผอ.สคศ. และนายกิตติพงศ์ สัจจะธีระกุล หน.ฝบศ.๒ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการส่งเสริม และเพิ่มศักยภาพ SMEs. วิสาหกิจชุมชนผลิตเห็ดอินทรีย์บ้านวังไฮ จังหวัดนครพนม10 กุมภาพันธ์ 256573
68 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรนครพนม เข้าร่วมงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๕9 กุมภาพันธ์ 256568
69 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรนครพนม ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยโรงพักสินค้า เพื่อปฏิบัติพิธีการของเร่งด่วนทางบก9 กุมภาพันธ์ 256549
70 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรนครพนม เข้าพบพล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน ผบก.ภ.จว.นครพนม เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่และเทศกาลตรุษจีน2 กุมภาพันธ์ 256536
71 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรนครพนม พร้อมด้วย ผอ.สคศ. ,หน.ฝปป. ,หน.ฝคต. ลงพื้นที่สำรวจความเรียบร้อย จุดผ่านแดนถาวร ,ท่าเทียบเรือเทศบาลฯ และจุดผ่อนปรนฯ2 กุมภาพันธ์ 2565101
72 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรนครพนม เข้าพบนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และนายแพทย์ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่และเทศกาลตรุษจีน ณ จังหวัดนครพนม1 กุมภาพันธ์ 256541
73 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรนครพนม เป็นประธานการประชุมตรวจสอบเนื้อที่ตามหนังสือสำคัญ1 กุมภาพันธ์ 256579
74 ด่านศุลกากรนครพนม เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด(คบจ.) นครพนม ครั้งที่ 2/256525 มกราคม 256574
75 ด่านศุลกากรนครพนม ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ นายด่านศุลกากรนครพนม เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายด่านศุลกากรนครพนม 25 มกราคม 256547
76 ด่านศุลกากรนครพนม ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 18 มกราคม 256556
77 ประกาศด่านศุลกากรนครพนม เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง7 มกราคม 256597
78 ด่านศุลกากรนครพนม เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 8/2564 30 ธันวาคม 256481
79 ด่านศุลกากรนครพนม ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 29 ธันวาคม 2564132
80 **ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้ปฎิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร**29 ธันวาคม 256437
81 ด่านศุลกากรนครพนม ร่วมกิจกรรม "วันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2564"27 ธันวาคม 256458
82 ด่านศุลกากรนครพนม ร่วมพิธีเปิดงาน " นครพนม WINTER FESTIVAL 2022 "26 ธันวาคม 256459
83 ด่านศุลกากรนครพนม ให้การต้อนรับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 25 ธันวาคม 256469
84 ด่านศุลกากรนครพนม ร่วมให้การต้อนรับ นางวรรณภรณ์ เกตุทัต ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพิธีการศุลกากร24 ธันวาคม 256489
85 ด่านศุลกากรนครพนม ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 64 ศึกษาดูงานฯ23 ธันวาคม 256451
86 ด่านศุลกากรนครพนม ให้การต้อนรับ นางสาวพลอย สุขถาวร สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เดินทางตรวจเยี่ยมและมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาส สวัสดีปีใหม่ 256522 ธันวาคม 256473
87 ด่านศุลกากรนครพนม เข้าร่วมประชุม ครอ.ประจำพื้นที่ด่านศุลกากรนครพนม ครั้งที่ 1/256521 ธันวาคม 256462
88 ด่านศุลกากรนครพนม ร่วมให้การต้อนรับ นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการตรวจปล่อยสินค้าของเร่งด่วนทางบก16 ธันวาคม 256469
89 ด่านศุลกากรนครพนม ให้การต้อนรับคณะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) พร้อมด้วยคณะนักธุรกิจไทย 15 ธันวาคม 256450
90 แถลงข่าวร่วมการตรวจยึดยาเสพติดให้โทษ(ยาไอซ์,กัญชา) 10 ธันวาคม 256465
91 ด่านศุลกากรนครพนม ร่วมส่งมอบของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ให้แก่ราษฎรในพื้นที่หาดบ้านหนาด10 ธันวาคม 256460
92 ประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดนครพนม (คบจ.) ครั้งที่ 8 8 ธันวาคม 256469
93 แถลงข่าวร่วมการตรวจยึดยาเสพติดให้โทษ(กัญชา) 7 ธันวาคม 256467
94 กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564 5 ธันวาคม 256471
95 กิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต"3 ธันวาคม 256460
96 ด่านศุลกากรนครพนม รับมอบรางวัลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนดีเด่น29 พฤศจิกายน 256459
97 แถลงข่าวร่วมการตรวจยึดยาเสพติดให้โทษ (กัญชา) 1,118 แท่ง26 พฤศจิกายน 256451
98 แถลงข่าวร่วมการตรวจยึดยาเสพติดให้โทษ (ยาบ้า,กัญชา) 25 พฤศจิกายน 256452
99 แถลงข่าวร่วมการตรวจยึดยาเสพติดให้โทษ (ยาบ้า,ยาไอซ์) 18 พฤศจิกายน 256458
100 แถลงข่าวร่วมการตรวจยึดยาเสพติดให้โทษ (กัญชา) 17 พฤศจิกายน 256458
ผลลัพท์ทั้งหมด 301 จำนวน 4 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครพนม - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรนครพนม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ